sábado, 29 de mayo de 2010

Pleno Ordinario do 27 de Maio de 2010

Publicamos aqui o Resumo que fai Galicia Suroeste do Pleno Ordianrio do COncello de Tui.

Respecto a aspectos que afectan directamente a Randufe, o Concelleiro Pablo Alonso do PSOE, na quenda de Rogos e Preguntas informou e recordou actuacion urxentes pendentes propostas pola Asociacion de Vecinos de Randufe e recollidos no noso Blog,

1. Limpieza e Desbroce periodico da zona de Marquesina sita na Pousa do Bispo
2. Solucion permanente para un Burato de grandes dimensions na zona do Outlet.
3. Reparacion dun muro caido e que afecta a seguridade na zona das Bornetas

Fuente Galicia Suroeste,

A problemática do CEIP nº2 marca o pleno ordinario en Tui

Dúas horas e media durou o pleno ordinario celebrado o xoves pola corporación municipal de Tui. Unha sesión que en boa parte estivo centrada nas reivindicacións de seguridade que fan os pais e nais do CEIP nº2. Precisamente antes do pleno tiña lugar unha concentración de pais e alumnos do centro na praza do Concello, na que infomaron que a técnica da Xunta xa presentou ao Xefe Territorial de Educación o proxecto de pechar o centro pola avenida da Concordia. E con respecto ao concello dicían que había dúas novidades, por unha parte que xa puxeron un peche novo na porta de abaixo, e por outra que operarios municipais estiveron onte no colexio para arranxar a valla que separa o centro do Conservatorio, e pór unha pechadura na porta da propia valla. Pero estes arranxos non satisfacen aos pais que piden “as cousas ben feitas” e un plan integral de seguridade. Tamén solicitaban que os pais non entren cos coches no recinto escolar xa que está prohibido.

Ata a porta do Concello achegouse o alcalde que se dirixiu aos presentes para informarlles que “se está traballando” nas súas demandas, e manifestar que agarda a próxima semana contar cun proxecto que tamén se está elaborando.

A continuación os pais e os nenos dirixíronse ao salón de sesións, ateigándoo completamente para asistir ao pleno que se ía celebrar.

Na quenda de mocións de urxencia PSOE e BNG presentaron unha moción conxunta solicitando do pleno unha serie de compromisos a executar antes do 30 de agosto no CEIP nº2 relacionados coas reivindicacións feitas polos pais. A urxencia prosperou e tras unha primeira quenda de intervencións o pleno foi suspendido durante 30 minutos nos que os edís se retiraron á sala de reunións do concello para consensuar un texto que saíu adiante por unanimidade. Finalmente a moción aprobada recolle o compromiso do Concello para arranxar o perímetro do valado do colexio e instar á Xunta para substituílo por un novo; reforzar a porta de abaixo para garantir que todo o perímetro estea pechado, así coma obrigar aos propietarios dos terreos lindeiros a ter as súas fincas limpas para evitar a proliferación de maleza ou de animais perigosos coma ratas ou serpes. Tamén na proposta recóllese estudar un plan de regulación do tráfico para o colexio que inclúa semáforos, pasos de peóns e a presenza da policía local nas entradas e saídas do nenos e nenas. Por último contémplase tamén a presenza da policía local nas fins de semana para evitar botellóns no recinto escolar ou que accedan ao mesmo estraños.

Na quenda de rogos e preguntas do público os pais e os propios nenos interpelaron ao Alcalde sobre distintas cuestións relacionadas co centro comprometéndose o rexedor a que o representante municipal no Consello Escolar non volverá faltar ás reunións, e amais informaba que a próxima semana terán o informe sobre o Plan de Seguridade no centro encargado polo propio Concello.A Corporación aprobou retomar os trámites para a elaboración do PECH


No pleno ordinario de maio celebrado pola corporación municipal quedou aprobado por trece votos a favor e dous en contra unha moción do BNG emendada por Acción Tudense na que se recolle que se retome o expediente para a elaboración do Plan Especial do Conxunto Histórico. No debate do punto fíxose fincapé na importancia de contar con este planeamento, indicando Laureano Alonso do BNG que o casco histórico tudense é un referente en Galicia ao ser o segundo en importancia, logo do de Santiago de Compostela. Engadía que hai traballos feitos en canto a fichas de edificios, e que a documentación está no concello dende 2001. Sinalaba que ante a tardanza na aprobación do PXOM é interesante ter o PECH para as persoas que teñan vivendas ou queiran comprar no casco histórico.

Dende o PSOE Pablo Alonso expuña que a documentación do PECH está feita dende 2001 e custou moitos cartos, preguntándose polo prezo de nove anos de retrasos neste planeamento. Juan Miguel Diz Guedes de TUI expuña que o PECH é unha das urxencias de Tui, e que nada é incompatible co PXOM, polo que sinalaba que “o mellor investimento que podemos facer é iniciar o concurso para a contratación do equipo redactor”. Manifestaba por último que “quedariamos moi satisfeitos do inicio do proceso e que poida estar concluído antes de que finalice o ano, para que a próxima corporación teña os documentos necesarios para aprobar o PECH no seu momento”.

Por último dende Acción Tudense Miguel Capón lembrou que a aprobación do avance do Plan Especial do Conxunto Histórico aprobouse en 1996 e que entre finais de 1997 e comezos de 1998 estaba feito o catálogo de edificios e as fichas de cada unha dos edificios e solares tanto do conxunto histórico coma da zona de respecto, sen que iso lle custase nada ao Concello porque tivo daquela unha subvención da Xunta de Galicia.

Por unanimidade aprobouse inicialmente no pleno ordinario de maio a Ordenanza reguladora das axudas de rehabilitación de edificios, vivendas e urbanización no ámbito da Área de Rehabilitación do Concello de Tui na súa oitava fase. O obxectivo segundo explicaba o Alcalde é pór en marcha as subvencións establecidas pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e polo Ministerio de Vivenda.

Por unanimidade aprobouse tamén a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de ensinanzas especiais para recoller o suposto de dobre matriculación no Conservatorio de tal xeito que os alumnos matriculados en dous instrumentos, do segundo paguen só o que correspondería ao instrumento xa que o resto das materias xa as aboa co primeiro instrumento.

Na quenda de mocións o BNG presentou dúas que quedaron sobre a mesa unha delas rexeitando os recurtes sociais aprobados polo goberno de Zapatero e propondo outras medidas para aforrar, e outra apuntado a posibilidade de que o concello se dirixa aos consignatarios do porto de Vigo para que os cruceiristas poidan facer excursións a Tui e incrementar así o turismo que recibe a cidade. As dúas quedaron sobre a mesa para o seu estudo en comisión.

Mais seguridade na Autovia A 55 no seu paso por Tui.

Facemonos eco da Nova aparecida no xornal A Voz de Galicia de data 26 de Maio de 2010, na que se informa da inversion en Seguridade na Autovia A55, o seu paso por Tui, entre os Kilometros 0 e 32.

Fonte: La Voz de Galicia,

El Ministerio de Fomento anunció ayer la adjudicación a la empresa Diagrama Ingeniería Orense del contrato de consultoría y asistencia técnica para la redacción de tres proyectos de seguridad vial en varias carreteras de la provincia de Pontevedra. El presupuesto de la adjudicación, publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado, asciende a 184.344 euros.

El ministerio prevé colocar pasos canadienses y reponer la malla de cerramiento de la autovía Rías Baixas A-52 entre los kilómetros 267,1 y 306,3. Igual medida se adoptará en la A-55 a Tui entre los kilómetros 0 y 32. La longitud total aproximada de la actuación es de unos 72 kilómetros.

viernes, 28 de mayo de 2010

Acta Asamblea da Asociacion de Vecinos de Randufe 2010

“Asociación de Veciños
de
R A N D U F E”.
NIF.: G36338549.
Centro Cultural de Randufe, s/n.
36713 - T U I

Tui, 20 de Febreiro de 2010

ACTA ASAMBLEA XERAL 2010


Correspondente á asamblea xeral anual ordinaria, celebrada o día vinte de febreiro de dousmil dez (20-02-2010), no Centro Cultural de Randufe.

No lugar e data referidos no parágrafo anterior, sendo as 20h.30’, non habendo quórum (1/3 dos socios), a xunta directiva acorda pospoñer a asamblea para a segunda convocatoria.

Cando son as nove horas e dez minutos (21h.10) o Sr. Presidente abre a sesión, dandolle a benvida ós asistentes e agradecendollela súa presencia. Son os asistentes a mesma reunión un número total de XX.De seguido, o Sr Vicepresidente, toma a palabra para dirixirse os asistentes e comenzar a súa exposición falando dos obxetivos que ten esta Asociación e que están recollidos nos seus Estatutos, de seguido presenta ,nomeandoos, os membros que forman parte da Xunta Directiva e da comenzo a Asamblea Xeral Ordinaria seguindo o proposto na orde do día que conta cos seguintes puntos :

1º Lectura e aprobación da Acta anterior, se procede
2º Estado de contas( Ingresos/Gastos no exercicio 2009 )
3º Actualización de socios (Altas/Baixas).
4º Memoria relativa ao exercicio do ano 2009
5º Proxecto e presuposto para o ano en curso (2010)
6º Rogos e preguntas


Punto 1 - O Secretario da lectura a Acta anterior , unha vez rematada o Vicepresidente dirixese aos asistentes paras consultar se hai algunha obxeción, non habendo nada que obxetar procedese a súa aprobación por unanimidade.

Punto 2 - Lectura por parte da Tesoureira dos Gastos/Ingresos correspondentes ao 2009 así como o estado de contas actual. Non habendo ningunha obxeción danse por aprobadas.

Punto 3 - Estado de altas/baixas de socios, non habendo baixas no ano 2009 e 63 novas altas que fan que a Asociación conte con un total de 221 socios. Informase ademais que a aposta da asociación e seguir crecendo no seu número de socios.

Punto 4 - Memoria relativa ao exercicio do 2009 mencionando as diferentes tarefas que ocupararon a Xunta Directiva:

-Informase cunha das primeiras cousas que se fixeron foi dar traslado da sede social de Casa Social d’As Bornetas, s/n. ao Centro Cultural de Randufe por ser este un edificio referente dentro da Parroquia e que ademais reune o aforo necesario para o desenvolvemento das Asambleas dado o número de socios cos que actualmente conta esta Asociación.
-Tamen se comentan todas as xestión realizadas perante o Concello daquelas necesidades que ten a Parroquia segundo manifestan os seus asociados e a saber son.

a) Preocupación por parte dalguns vecinos polo estado no que se atopan algunhas tapas dos sumidoiros ( tapadas polo asfalto) que impiden o seu funcionamento en caso de sobrecarga no sistema. Lembrase o que lle pasou a un veciño do Montiño.
b) Preguntase polo estado no que se topa a Antiga Escola, para saber se o Concello ten previsto o seu uso ou cesión algun organismo para a súa rehabilitación, o Vicepresidente informa que o Concello esta traballando en algun proxecto , pero que actualmente non pode dar información ate que este completado.
c) Reclamamos unha marquesina para a parada que o autobús que leva os rapaces ao Instituto ten no Chan do Carrasco, o Concello informou que neste lugar xa fixo unha marquesina, pero informaselle que esta es so de uso para os nenos do CEIP. Tamen se lle pide unha para os nenos que van o CEIP de Randufe e collen o autobus na Pousa do Bispo xa que ha instalada alí non da abrigo a cantidade de nenos que collen o autobus.
d) Se solicitan pasos de peons para a zona da Pousa do Bispo e para a zona da antiga carniceria, o primeiro usado polos nenos que van coller o autobus a parada da Pousa do Bispo e proceden da zona da A Guia e outro para os rapaces que a volta do Intituto o autobus deixaos na marxe dereita da rúa e cruzan para voltar as súas casas nas zonas de A Guía , Arcos, Cruceiro. Foi xa feito o primeiro pero o segundo está pendente , a zona na que se pide parece que non reune as condicións para levar a cabo esta demanda.A estrada e de Fomento.
e) Pidimos se e posible, a súa colaboración para que demande perante Fomento a posibilidade de colocar beiraruas no tramos que vai , ao marxe dereito, dende a entrada da Pousa do Bispo a entrada da autovía para Vigo, de forma que has personas que vaian a Tui a pe, poidan dispoñer dun espazo seguro nesa zona.
f) Se pide que se controle o vertedoiro que temos detrás do colexio, pois a parte do seu impacto non axuda a concienciar aos rapaces da escola da importancia da recollida do lixo e o seu tratamento, e ademais esta unha zona de acceso os Muiños do Tripes unha senda natural posta en valor nos últimos tempos.
g) Informe sobre o estado das aguas que na parroquia verten diferentes fontes, sendo especialmente sensible a que temos no Chan do Carrasco , donde on nenos despois de xogar consumen con frecuencia. Se informa que non se declaran potables salvo que esten cloradas si seria importante ter coñecemento ao menos se hai controis periodicos.
h) Envio de personal do Concello a ver o “rebosadoiro” do deposito de aguas que cando este ten a súa capacidade completa verte ao exterior , e baixa por un camiño que da acceso a fincas privadas e deteriorao. Non sabemos se houbo algunha intervención pero ultimamente este problema non está a suceder.
i) Se trata a falta de alcantarillado nangunhas vivendas que hai nas Mañisquas que finalmente se resolverá por parte do Concello e contará ademais cunha axuda económica da Comunidade de Montes de Randufe.

Punto 5 -Proxecto e presuposto para o ano 2010.
O primeiro asunto a tratar e a finaciación da Asociación, informase cos seus asociados viñan pagando unha cuota de 5 € o ano pero que no 2009 esta non foi pasada pois a Xunta Directiva non exerceo a totalidade do exercicio e ademais a Asociación dispoña de fondos que facian viable ese exercicio.
Sometese a consulta cos presentes se se manten no futuro esa couta simbólica e aprobase por unanimidade.
Como tarefas de partida para o 2010 teñense:
-Intentar que na saida da autovia de Vigo-Portugal, na súa saída na Pousa do Bispo inclua ademais de Gondomar o toponimo de Randufe, como na anterior figura por exemplo Guillarei.
-Estar pendentes da contrucción do vial de Tui a Guarda, contando coa colaboración do Concello a hora de dispoñer de información para evitar solucións de deficiencias a posteriori.
-Recuperar a zona dos Petroglifos, que hoxe se atopa en mal estado e ver as posibilidades que ofrecen determinadas subvencións para recuperación en mantemento de zonas de interese xeral.(Plan PRODER).
-Colaboración con outras asociación para compartir experiencias e aprendizaxes.
-Estudar ofertas que fan organización comercias da nosa zona que poidan repercutir en descuentos para os nosos socios (FEBAM).
-Traballar no noso blog enchendo daquelas cousas que poidan ter interese xeral e poñan en valor a nosa parroquia ( fotos, historias...)
-Intentar cos nosos socios axuden o noso crecimento asociativo invitando novos veciños a sumarse a esta Asociación.

Punto 6– Rogos e preguntas.
a) Un presente informa de necesidades que hai na carretera da Guarda tales como Marquesina e paso de peóns na zona do Haley. Se recolle nota para tratar.
b) Outro fala dos problemas que teñen na Avda Portugal, os sumidoiros non teñen a capacidade de absorver o total de agua cando hai choivas intensas. Se recolle nota para tratar.
c) Outro informa da finca que hai fronte o edificio Ramallosa que precisa de ser debrozada, di que o Concello xa eliminou parte da maleza que invadia a rúa pero que se non se resolve a limpeza da finca será un problema recurrente. Se recolle nota para tratar.
d) Outro dice que e preciso darse unha volta pola parroquia para ver as necesidades que hai de “bachear” algunhas carreteras. Se recolle nota para tratar.Se lle di que esperamos a que o concello asfalte os tramos pendentes e despois faremos a súa revisión.
e) Outro falanos da necesidade de poñer carteis que nomeen os diferentes barrios da parroquia. Se recolle nota para tratar.
f) Un socio dirixese a Xunta Directiva animandoos a continuar coa súa labor. Agradeceselle desde a Xunta Directiva .
g) Un socio queixase da falta de sinalización en alguns puntos da parroquia (cruces). Se recolle nota para tratar.
h) Outro comenta, en relación o tema dos vertodoiros que poida haber na parroquia da necesidade de educar as persoas para que eviten este mal uso.

Rematado o espazo de rogos e preguntas o Vicepresindente informa que a continuacion o membro da Directica Fco Javier Ribadulla fará unha breve exposición sobre o BLOG que esta asociación ten a disposición de todos na rede INTERNET e poder compartir con todos este espazo de divulgación , inquietudes e peticións. O BLOG e proxectado na pantalla de cine que ten Xuntanza para que todos poidan ver o seu funcionamento.

Unha vez rematado esta exposición o Vicepresidente agradece a tódolos asistentes a súa presenza sendo as 22:00 Hr. e levanta a sesión . E tal como estaba posto na convocatoria invitaos a un pequeño ágape preparado para ter un momento de lecer tras a Asamblea.


A s i n a d o,
Presidente.- D. Telmo Alfaya Perez
Secretario. D. Fco Javier Oliveira Barros

lunes, 17 de mayo de 2010

OBRA "ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO CONCELLO DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS DE: RANDUFE-FRIANDE",67.485,41€

Facemonos eco desta actuacion en Randufe,


OBRA "ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO CONCELLO DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS DE: RANDUFE-FRIANDE", incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 11-05-2010Adxudicacion definitiva
Expediente: 08/10-FEESOBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 29/04/2010.
Procedemento: Negociado sen publicidade.

Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 9 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "SERVCIOS ELECTRICOS ABELMAR, S.L." e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local , por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "SERVICIOS ELECTRICOS ABELMAR, S.L..", CIF B36422210, con enderezo en Porriño, Polígono Industrial A Granxa, Parcela 210, nave 19B (36475), a contratación da obra "ACTUALIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO CONCELLO DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS DE: RANDUFE-FRIANDE", por un importe total de 67.485,41€ (Orzamento base: 58.177,08€. Cantidade correspondente ó IVE: 9.308,33€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 3 traballadores:
- 2 traballadores da empresa.
- 1 traballador de nova contratación.

2º.- Aproba-lo proxecto de execución de melloras complementarias presentado, por importe total de 1.752,05€.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto no mesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.
Tui, 29 de abril de 2010

ACTUALIZACION DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO TUI PARA AFORRO ENERXETICO, ZONAS DE: RANDUFE "AS CHANS" E "A GUIA", AREAS "TOXEIRA"...113.175,06€

Facemonos eco das seguintes actuaciones en Randufe,

OBRA "ACTUALIZACION DE INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO NO TERMINO MUNICIPAL DE TUI PARA AFORRO ENERXETICO, ZONAS DE: RANDUFE "AS CHANS" E "A GUIA". AREAS "TOXEIRA". TUI "AVDA. DE PORTUGAL" E "AVDA. DEL ROLLO", incluída no Fondo Estatal para o Emprego e a Sostibilidade Local.
Data de fin de prazo: 11-05-2010Adxudicacion definitiva
Expediente: 07/10-FEESOBRAS
Detalle licitación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 29/04/2010
Procedemento: Negociado sen publicidade.
Aprobado na Xunta de Goberno Local de data 9 de abril 2010 adxudicación provisional da referida obra á empresa "MEGALCAF INSTALACIONES" e unha vez que o adxudicatario proposto presentou a documentación requirida, a Xunta de Goberno Local, por unanimidade, adoptou o seguinte acordo:

1º.- Adxudicar definitivamente á empresa "MEGALF INSTALACIONES, S.L.", CIF B36440196, con enderezo en Tui, Rebordáns-Funchal, nº 1 (36712), a contratación da obra "ACTUALIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PUBLICO VIARIO T.M. DE TUI PARA AFORRO ENERXÉTICO, ZONAS: RANDUFE "AS CHANS" E "A GUIA". AREAS "TOXEIRA". TUI "AVDA. DE PORTUGAL" E "AVDA. ROLLO" , por un importe total de 113.175,06€ (Orzamento base: 97.564,71€. Cantidade correspondente ó IVE: 15.610,35€), por ser a oferta que acadou maior puntuación das presentadas, de conformidade cos criterios de adxudicación establecidos no prego de condicións aprobado.
De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o número total de traballadores que se compromete a vincular á execución da obra licitada será de 4 traballadores:
- 1 traballador da empresa.
- 3 traballadores de nova contratación.

2º.- A formalización do contrato realizarase no prazo de cinco días hábiles a contar dende o día seguinte ó da notificación deste acordo.

4º.- De conformidade coa cláusula 25 do prego de condicións, no prazo de quince días naturais dende a notificación da adxudicación definitiva o contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde no traballo, para a súa aprobación.

5º.- No prazo de quince días naturais, como máximo, contados a partir da data de formalización do contrato, deberá realizarse o replanteo e estenderse a acta relativa ó mesmo. O adxudicatario deberá presentar un programa de traballos para que sexa aprobado polo órgano de contratación.

6º.- De conformidade co estipulado no Real Decreto Lei 13/2009, de 26 de outubro, que o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atope en situación de desemprego conforme ó previsto no artigo 208 da Lei Xeral da Seguridade Social e se indica na cláusula 15.1 do prego. Só se computarán os contratos realizados ou por realizar con traballadores desempregados inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados e os realizados ou por realizar con traballadores autónomos que cesasen na súa actividade e que estén inscritos nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes, como demandantes de emprego non ocupados. Así mesmo, de conformidade co art. 17.2, o novo persoal que o contratista necesite empregar para a execución das obras se atopará en situación de desemprego, prioritariamente en situación de desemprego de larga duración e que sexa requirido a través dos Servizos Públicos de Emprego. De conformidade coa disposición adicional primeira do referido real decreto lei, apartado 2, ós efectos do previsto nomesmo, se entende por persoas desempregadas de larga duración as que estiveran inscritas nos Servizos Públicos de Emprego correspondentes como demandantes de emprego como mínimo 12 meses antes da data de contratación.

Coa sinatura da acta de comprobación de replanteo de obra o contratista deberá presentar a documentación acreditativa dos traballadores de nova contratación nos termos indicados no parágrafo anterior, así como :
- Copia dos contratos dos traballadores do persoal de nova creación selados pola oficina correspondente do INEM.
- Copia compulsada das altas dos traballadores adscritos á obra na Seguridade Social.

De conformidade co estipulado no art. 137 da LCSP se deberá notificar ós candidatos ou licitadores o referido acordo así como publicarase no Perfil do Contratante tal e como se indica no art. 138 da LCSP.

Tui, 29 de abril 2010.
O ALCALDE
Asdo. Antonio F. Fernández Rocha.

viernes, 14 de mayo de 2010

Trazado da Nova Via de Alta Capacidade o seu paso por Randufe

Informamos os nosos asociados e vecinos de Randufe, que temos a disposicion na nosa sede os Planos da Via de Alta Capacidade de Tui a A Guarda. Calquer vecino que o desexe os podera consultar ali.

Hai que recordar que na actualidade, se estan a estudar alguns cambios para a conexion co Parque Empresarial de Areas, e polo tanto poderia haber algun cambio.

Tamen agradecemos o PSOE de Tui que tivo a amabilidade de facilitarnos esta documentacion.

domingo, 2 de mayo de 2010

Marquesina Pousa do Bispo

Fainos chegar esta fotografia un dos nosos asociados.


Tratase da marquesina sita na Pousa do Bispo. Dita Marquesina e insuficiente por pequena e ademais, como se observa na fotografia, non se fai o oportuno desbroce periodico. Agora para chegar ata ela, os nenos e os pais han de sortea-la maleza.

Rogamos as autoridades competentes no Concello, tomen "medidas", cambien a marquesina e desbrocen periodicamente.

Resumo de Pleno Ordinario do 29 de Abril de 2010

O pasado Xoves no pleno ordinario do Concello de Tui, o concelleiro do Partido Socialista, Manuel Freiria, reordou o Alcalde a peticion feita xa nun pleno anterior e que sigue sin resolover relativo a:

- A antiga escola situada a beira da estrada de Tui-Gondomar non esta o suficientente vallada de forma que se impida o acceso a un edifico parte dos cristais das ventas tanto colodadas como tiradas poden representar un perigo para maiores nenos que pola sua curiosidade podan aceder a este recinto, ademas empregase en diferente ocasión por persoas da parroquia o seu recinto como zona de estacionamento.

http://avderandufe.blogspot.com/search/label/peticions

Esta peticion, ainda pendente, e que esta Asociacion fixo por registro de Entrada no Concello ala polo 18 de Novembro de 2009, afecta a seguridade das persoas e dende aqui reiteramos o Concello a urxencia de resolve-la peticion.

Tamen publicamos aqui o resumo que fai do pleno Galicia Suroeste


O Pleno acorda a baixada do prezo das vivendas de Caldelas para poder acollerse a subvencións

A corporación municipal de Tui aprobou onte con 13 votos a favor, tres votos en contra e unha abstención a modificación das bases para a adxudicación das vivendas sociais do antigo cuartel de Caldelas que restan por vender. Segundo explicaba o alcalde, Antonio Fernández Rocha, proponse unha variación dos prezos á baixa para que os posibles interesados poidan acollerse ás axudas establecidas no Plan Estatal de Vivenda 2009-2012, e para iso, explicaba, foi preciso adaptar o módulo ao prezo que é subvencionable.

Dende o Partido Socialista, o seu voceiro, Manuel Freiría, espuxo que esta era a terceira vez que as bases viñan a pleno, e que desta volta melloráronse notablemente as condicións de venda. Engadía que o PSOE íase abster porque non comparten esta promoción de vivendas por parte do concello, e expuña que non telas adxudicadas ata o momento “pon de manifesto o fracaso do goberno de sacar adiante as vivendas sociais”.

Dende o BNG, Laureano Alonso, foi tamén crítico con esta promoción de vivendas e dicía que da súa venda depende o Plan Xeral porque os 1,2 milóns previstos de ingresos destinaríanse a mercar terreos para servizos e equipamentos. Lembraba que a proposta nacionalista sempre foi que a promoción de vivenda fose realizada por outros organismos e non polo Concello, e tamén recordaba que propuxeron ante a dificultade da venda, a opción do aluguer. Por último dicía o voceiro nacionalista que “non imos apoiar isto, e creo que os cidadáns de Tui teñen que ser conscientes do problema que temos diante, de neglixencia na actuación e de erro político”.

Tamén dende o BNG Carmen Verde preguntaba ao alcalde se pensara no agravio comparativo que se produce cos catro propietarios que xa mercaron as súas vivendas no antigo cuartel, logo da baixa de prezos que se ía acordar. Fernández Rocha manifestaba que tamén se tentará axudar a esa xente.

Dende Acción Tudense Miguel Capón sinalaba que “isto é algo que hai que resolver independentemente de que dende o primeiro momento non estivemos de acordo”.

O punto era finalmente aprobado por maioría absoluta.O Concello de Tui solicitará un obradoiro de emprego sobre medio ambiente e Servizos Sociais

O concello de Tui vai solicitar un obradoiro de emprego segundo acordou no pleno ordinario por unanimidade a corporación aprobando a moción presentada nese senso polo BNG.

Laureano Alonso, voceiro do BNG, explicaba que cos obradoiros de emprego crearanse postos de traballo e ao tempo poderase restaurar o patrimonio. O Alcalde, Antonio Fernández Rocha, sinalaba que estase a traballar nun Obradoiro de Emprego relacionado co Medio Ambiente para recuperar unha ruta en Caldelas que contará cos módulos de xardineiría, fontaneiría, carpintería e canteiría. No mesmo formaranse durante un período de entre 12 e 18 meses alumnos-traballadores maiores de 25 anos. Tamén se solicitará outro sobre Servizos Sociais.

Dende o Partido Socialista reclamábase tamén que se teña en conta que a franxa de idade na que máis afecta o paro na zona é a partir dos 45 anos.

Por unanimidade saíu adiante tamén no pleno o apoio do Concello de Tui ao proxecto “Campus do Mar” que presentan as tres universidades galegas para acceder á distinción de Campus de Excelencia Internacional.

Na quenda de mocións de urxencia, acordouse, por unanimidade, a proposta de Acción Tudense felicitar á Escola Municipal de Baloncesto polo dobre ascenso conseguido polo seus equipos senior.

Sobre a mesa quedaron, para o seu estudo en Comisión, dúas mocións presentadas polo BNG. Unha delas ten por obxecto unha solicitude do Bloque ao Goberno Galego para retirar o anteproxecto de lei que pretende eliminar o Servizo Galego de Igualdade que leva funcionando máis de 20 anos. A outra moción solicita o apoio da corporación para instar ao grupo de goberno á redacción do Plan Especial do Conxunto Histórico.

Sobre este asunto o alcalde informou que o concello xa solicitou unha subvención á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, para a redacción do PECH, ao tempo que o arquitecto técnico da Área de Rehabilitación Integral fixo un valoración da situación do PECH.

No pleno o Alcalde respondendo a preguntas do PSOE, informaba que o próximo martes os representantes dos distintos grupos políticos manterán unha reunión ás 19.30 horas con Roberto Aya do equipo redactor do PXOM.