lunes, 31 de octubre de 2011

Nota da Asociación de Veciños de Randufe, dando conta da reunión mantida con Excmo. Alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez no día 19 Oct 2011.


Asociaciónde Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
Folla 1de 2

A/A Sr. Exmo. Alcalde de TuiMoises Rodríguez Pérez

Esta nota ven a dar conta da reunión mantida convostede no día 19-oct-2011, mediante a cal a nosa Asociación puxo directamenteno seu coñecemento cales son as demandas e axudas que pedimos ao Exmo. Concellode Tui, asi como manifestar as inquietudes deste grupo que representa a unhaparte importante dos nosos veciños.

Numeramos de seguido cales foron os asuntos quelevamos a esta reunión:

1_Colocación de marquesinas (Chans, Chagüen e Pousado Bispo) nas paradas do IES San Paio.
2_Estado informe sobre as emisión da antena detelefonia sita en Quiringostas.
3_Vertidos ao rio (Mañiscas). Solucionar.
4_Estado da Escola Vella de Randufe. Recuperación eposibles usos para este edificio.
5_Execución de muro en Bornetas, con permuta de muropor terreo.
6_Acercar o PUNTO LIMPO os veciños mediante acciónscomo recollidas planificadas.
7_Mellora do valado dos parque infantil de Chans ecancha “·madeira” nas instalacións deportivas Alvarez Durán.
8_Reparación de arquetas, puntos de agua +mantenemento de limpeza de canalons no recinto e palco de Chans.
9_Restablecer, se é posible, o acceso a parroquiade Areas dende o barrio de Arcos.
10_Incluir na saida da autovia “Randufe” xunto conGondomar e Tui.
11_ Mellorar a seguridade escolar na zona doCruceiro. Cruzase a carretera (rapazes do IES) nunha zona de pouca visibilidadee sen negún tipo de sinalización.
12_Acumulación de aguas pluviais que impiden acirculación libre no paso inferior da autovia na carretera A Guia- Valiñas.
13_Problemas de visibilidade na saida da CasaCultura de Randufe na incorporacion a estrada Tui-Gondomar, provocada polo estacionamento de vehiculos e depositode contenedores.
14_Dar continuidade a acera que nos leva a Tui notramo entre rotonda Pousa do Bispo e acceso a autovia Vigo-Portugal.
Asociaciónde Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
Folla 2de 2

15_Perigo de derrube de muro + limpeza de fincas enPociño. Mantemento de cunetas .
16_Recuperación e adecuación da zona dos Petroglifoscatalogados e en estado de abandono.
17_Conservación do espazo “Alto do Coello”(Recollida de basura)
18_Mellora do espazo que se emprega como parkingpúblico detras do edificio da Area Panorámica.Pavimentación.
19_Estado Proxecto e Obras do novo Centro de Saude.

Dende esta Asociación, pideselle ademais, que se lleteña en conta para todas aquelas petición que se pidan para os nosos veciños. Pensamos que sedebe contar cos movementos asociativos como interlocutores validos para acanalización de demandas de interese público que axuden a conseguir resultados quenos beneficien a todos.

Solicitamos ademais o seu compromiso de establecerun calendario de reunións con vostede donde poidamos ir transmitindo as nosas edemandas e inquietudes.

Esperamos que o Concello poida ir realizando acciónsencamiñadas a resolver as nosas demandas que serán revisadas na vindeirareunión ( ene-12)O Presidente


Telmo Alfaya Perez

martes, 4 de octubre de 2011

Temas tratados na última reunión da Asociación de Veciños de Randufe.

A/A do Sr. Alcalde de Tui, Moises Rodríguez Pérez
Asunto: Temas tratados na última reunión da Asociación de Veciños de Randufe.Reunida a Xunta Directiva da Asociación de Veciños de Randufe, no pasado día 28 de Setembro de 2011, acorda recordar e solicitar o Concello de Tui acerca daquelas cousas de interese público para a parroquia que foron tratadas.Solicitamos por tanto do Exmo. Concello de Tui:- Noutras ocasions anteriores xa solicitamos una solución para os problemas que teñen os nenos que todolos dias van o IES San Paio de Tui da parroquia de Randufe, como é a necesidade dos nenos que esperan o bus no Chan do Carrasco e Chagüen non dipoñen de abrigo por falta dunha marquesina .- A necesidade de levar a cabo accións preventivas na parada que na zona de Cruceiro ten o Bus que trae os rapazes do IES San Paio, estes son deixados na marxe dereita (dirección Gondomar) e cruzan a estrada para as súas casas nunha zona de escasa visibilidade e sen nengun tipo de sinais.- A marquesina na Pousa do Bispo non dispon dos anclaxes que xa foron pedidos hai un mes. Esta apoiada sobre unha superficie sen mais.- Rotura dun tubo nun colector do saneamento con vertidos o regato das “Mañiscas”.- Recuperación dos Petrogligos de Randufe.- Punto Limpo. Acercar este servizo os veciños ( día de recollida semanal en puntos da parroquia)

Esperamos a súa colaboración nas cuestións comentadas para poder conquerir entre todos que sexa o noso entorno un lugar mais agradable e seguro.Por outra banda queremos manter unha reunión con vostede para amosarlle as nosas preocupacions

Randufe a 29 de Setembro de 2011Petición de los vecinos de Randufe de medición del campo magnético de una Antena de telefonía móvil sita en la parroquia.


A/Att. del Sr. Alcalde de Tui

Asunto: Petición de los vecinos de Randufe de medición del campo magnético de una Antena de telefonía móvil sita en la parroquia.El pasado lunes 26 de septiembre, la Asociación de Vecinos fue convocada e invitada por los vecinos del barrio de Valiñas y Cota de Gaio, a asistir a las 11:30 de la mañana a una reunión para mostrar la inquietud de estos sobre una antena de telefonía Móvil sita e instalada en dichos barrios, desde hace 18 años.

Acude a la cita dos representantes de la Asociación así como algún medio informativo. En el lugar se congregaron mas de 70 vecinos de la zona que mostraron su inquietud por las ondas que emite dicha antena ya que desde hace una década son muchos los vecinos los que dicen padecer diferentes enfermedades, insomnio, e incluso muchos de ellos toman tratamientos y tranquilizantes, también a habido algún fallecimiento.

No se esta achacando todo esto a la citada antena, pero al ser tantos los afectados y coincidir en las citadas enfermedades ha despertado cierta desconfianza, dado que la radiación de dicha antena es algo que no se ve ni se huele.

Por todo ello, atendiendo la petición de los vecinos desde la Asociación de Vecinos de Randufe en representación de los afectados solicitamos la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Tui, y en su representación del Sr. Alcalde, para:

- Solicitamos nos remitan por escrito si la citada antena cuenta con la licencia Municipal correspondiente.

- Se nos informe de quien es el titular de la Antena para poder ponernos en contacto con ellos y poder saber con que autorizaciones cuenta.- Se nos informe, si la hay, de cual es la normativa urbanística y técnica, sobre todo en cuanto a emisiones y valores máximos de frecuencias permitidas, que deben cumplir este tipo de instalaciones en el ayuntamiento de Tui.

- Solicitamos que el ayuntamiento efectúe una medición con una empresa independiente de la compañía propietaria de la Antena, para que se nos informe de las emisiones reales. Así mismo que dicha medición se efectúe de manera esporádica para evitar que la empresa propietaria de la Antena efectúe cualquier manipulación en sus equipos que pudiera falsear los datos de la medición.

- Solicitamos último informe anual de las mediciones efectuadas por la delegación de Industria de las antenas instaladas en la parroquia. Según tenemos entendido es obligado hacerlo todos los años y el ayuntamiento debe tener copia de ello.

- Pedimos insten a los propietarios de dicha antena a que repongan la luz de señalización, para evitar cualquier siniestro aéreo.Nos complacería tener su colaboración por los perjuicios que esta Antena origina a los vecinos de la zona y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones que esta produce:

- Daño patrimonial, por devaluarse el precio de las viviendas y terrenos próximos a la antena, por el miedo que origina a nuevos compradores la proximidad a esta.

- Daño físico, por los problemas de salud, demostrados, que sufren los vecinos.

- Daños sicológicos y Morales, originados por vivir en una zona en la que se desconoce el nivel y frecuencia de emisiones originados por dicha instalación.Por todo ello quedamos a la espera de su contestación y aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.En Tui a 28 de septiembre de 2011

Asociación de Vecinos de Randufe