viernes, 20 de septiembre de 2013

Acta da Reunión da Asociación de Veciños de Randufe e Concello de Tui, sobre temas pendentes de solución na parroquia.Recentemente, mantívose unha reunión entre a Asociación de Veciños de Randufe e Concello de Tui, para a actualizacion de temas pendentes de solución na parrroquia. Acta da reunión, 


A/A do Sr. Alcalde de Tui, D. Moises Rodriguez Pérez
Asunto: Reunión Av de Randufe
Despois da última reunión mantida no Concello o pasado 23 de novembro de 2012 para revisar o estado das actuacións pendentes na parroquia de Randufe, recordamosmediante esta solicitude cales son. Ademais, incluimos outras que desde esa data foron incluidas .

Asuntos pendentes de resolver:

_ Colocación de Marquesinas nos puntos Chans, Chagüen e Pousa do Bispo
nos puntos de recollida do BUS do IES Sampaio.

Segùn informa a concelleira Olga Montes, os propietarios dos posibles sitios de ubicación das marquesinas non dan a súa autorización, so viron a posibilidade de realizar nos puntos de recollida actuales, pídese que miren outras ubicacións posibles que permitan resolver esta demanda, sempre que estén avaladas polos informes técnicos precisos.

_ Resolver os vertidos contaminantes nas Mañiscas.

Obra de Aguas de Galicia (Depende da Xunta), hay aprobados 620.000 e para a execución, neste punto irá unha estación de bombeo. Esta pendente a licitación do proxecto e descoñcen o prazo de execución. Se lles pide que remitan escrito a Augas de Galicia co fin de obter a información pendente e urxir a necesidade dunha obra polas consecuencias que están a provocar os vertidos.

_ Estado da Vella Escola de Randufe, fase en que se atopa a rehabilitación,
apertura e uso definitivo.

Informan que xa está en marcha a terceira fase cun presuposto aproximado de 400.000 € , no mes de outubro dara comenzo un novo obradoiro de emprego con 22 alumnos e 6 profesionales. Estiman que a obra estará rematada para
abril-2014.

En canto o seu uso séguese a manter o de Viveiro de empresas, comunican que organismos coma a Camara de Comercio de Tui xa mostrou o seu interés. Por outra banda se lles recorda que esta Asociación , que representa a mais de
200 socios, quere participar de tódalas actuacións e eventos que teñan que ver coa Parroquia de Randufe, pretendendo ser parte activa nos procesos de
decisión.


_ Acercar o Punto Limpo os veciños con recollidas planificadas.

Non hai avances es este sentido, o concelleiro Manuel Vazquez non ve, a priori, posible a proposta da Asociación dun Plan de Recollida que faga que 1 vez cada 3 ou 6 meses, o camión do Concello leve a cabo unha recollida de estos materiais voluminosos nos puntos donde actuamente se deixa a basura diaria. Arguementa que o numero de parroquias que ten Tui e moi alto para poñer en marcha este servicio,ademais dos recursos que serían precisos para levalo a cabo. Pide colaboración á Asociación de veciños de Randufe, para campañas de concienciación para que este tipo de residuos non acaben en lugares impropios.

_ Petición para incluir o toponimo Randufe na saida da autovia xunto con
Gondomar e Tui.

Neste apartado, se lles recorda simplemente que teñan presente esta demanda
cando se efectúe a siguinte re-cartelización nos paneis da Autovia. Informan que xa enviaron petición a FOMENTO.

_ Mellorar a seguridade na parada que ten o BUS do IES Sampaio na volta
a casa na zona do Cruceiro. Os rapaces quedan na marxe dereita dirección
Gondomar e cruzan a rua nunha zona sin a sinalización oportuna.

A Asociación insiste qiue a perigosidade de esta zona é elevada pola falta de visibilidade, reclamamos que sigan a informar de esta situacion a Xunta Galicia alertando de posibles consecuencias.

_ Resolución do problema de acumulación de pluviais no tunel na rua da
Guia as Valiñas (caixa de cerillas).

Nos informan que o dia 22 de Agosto de 2013. empezan na zona a remodelación dun muro existente e aproveitando esta actuación, farán unha valoración de este problema coa finalidade de buscar unha solución.

_ Recuperación do patrimonio cultural “ os Petroglifos “.
Séguese a insistir dende a Asociación sobre este asunto. Se lles pide que en colaboración coa Comunidade de Montes de Randufe non deixen este asunto olvidado.


_ Estado acessos a parroquia dende a VAC Tui-A Garda. Mellora do acceso
de Randufe o Pol. Ind. Areas (estado do vial). Estado de accesos e servicios a
veciños de Randufe da VAC.

A concelleira Olga Montes pensa que o estado actual permite o acceso. Se lle
pide que faga unha valoración actualizada, pois os membros de esta Asociación non teñen a mesma percepción do estado do lugar. Farán unha valoración do estado actual e se procede verán a disponibilidade de medios da
Mancomunidade para levar a cabo unha mellora no lugar (Limpeza e nivelamento do firme)

_ Solución o problema de visibilidade na semirotonda que a saida da
Casa Cultural pon en dificultades os vehiculos que se incorporan a estrada
Tui- Gondomar.

A colocación dun espello mellorou a visibilidade para os usuarios que de incorporan a estrada, pero seguimos a insistir que esta ha de ser unha medida provisional e que a zona esixe unha actuación mayor que resolva o problema definitivamente mediante construcción dunha rotonda, tal e como estaba inicialmente proxectado. Demanda que tamén está a ser levada a cabo por
unha comunidade de propietarios da Urbanización Pousa do Bispo.

_ Posibilidade de dar continuidade as beirarrúas no tramo que vai dende a
entrada Pousa do Bispo á entrada da autovía Portugal-Vigo.

Seguimos a reclamar, pero, pese a existencia dun proxecto redactado de beirarrúas, xa se nos informa que non vai ser posible esta actuación. Se lles pide que canto menos o firme que fai a función de acera, esté nas condicións que permitan o paso de peons de forma cómoda

_ Limpeza e adecentamento das beirarruas e viales de Randufe (problemas
coa vexetación que invade o paso de peons e vehículos).

Grazas a Carreira Popular da Guia, as máquinas van a empezar a levar a cabo
esta tarefa. Se lles recorda que non limiten as actuacións ó recorrido da Carreira e actúen en todas aquelas zonas que sexa preciso; ou emitan e fagan cumprir os bandos que obrigan os propietarios a manter limpas as súas lindes segundo indican as leis.

_ Último informe de revisión de estado de fontes da Parroquia ( datas das
ultimas análises.)

A Concelleira Olga Montes entrega a Asociación o listado das fontes revisadas
no 2013.


_ Emprego no Concello. Procedemento (aclaracións de dudas).

Informan que as prazas son anunciadas en radio e prensa (medios de maior Difusión, tal como recolle a lei para os empregos públicos), o proceso de elección dos demantantes e levado a cabo por un Tribinal nomeado polo Sr. Alcalde , a composición deste tribunal dependerá das prazas ( tipo) que se oferten en cada momento.

_ Informar sobre o estado da Escola Infantil e Centro de Saude de Tui.

Informan que a obra está rematada, que o día 02/09 intalaranse os equipamentos, nos dias 12 ou 13/09 farase unha xornada de portas abertas. Actualmente toda-las prazas están cubertas quedando fora 12 nenos de 1-2 anos, 18 de 2-3 anos e habendo dúas vacantes para 0-1. A fórmula de xestión escollida, dependerá dun Consorcio da Xunta de Galicia.

_ Petición de que se teñan en conta os movementos asociativos da
Parroquia para aquelas actuacións que por parte do Concello vaian destinadas
a mellora dos servizos e calidade de vida dos nosos veciños.

Recórdaselles unha vez mais este asunto


Randufe a 20-ago-2013
Telmo Alfaya Perez
Presidente Asociación de veciños de Randufe

Asistentes a reunión do 20-ago-2013 20:30 
Centro Cultural Randufe
Asociación de Veciños de Randufe e Concello

Telmo Alfaya Perez-Presidente AV Randufe
Olga Montes-Concelleira
Javier Alvarez Rivadulla.-Vocal AV Randufe
Manuel Vazquez-Concelleiro
Andres Urseira Gonzalez-Vicepresidente AV Randufe
J.Angel Villaverde-Concelleiro
F.Javier Oliveira Barros-Secretario AV Randufe*******************************************************************************************************************************

A nova nos medios PUBLICADA nos medios:


INFOMINHO.COM


http://www.infominho.com/index.php/id/54/objeto/18956/claves/REUNI%C3%93N%20DA%20ASOCIACI%C3%93N%20DE%20VECI%C3%91OS%20DE%20RANDUFE%20E%20CONCELLO%20DE%20TUI-SOBRE%20TEMAS%20PENDENTES%20DE%20SOLUCI%C3%93N%20NA%20PARROQUIA

TUI RUEGOS Y PREGUNTAS

http://ruegosypreguntasatui.blogspot.com.es/2013/09/reunion-da-asociacion-de-vecinos-de.htmlsábado, 22 de junio de 2013

A antiga escola de Randufe en rehabilitación polo Obradoiro de Emprego de Tui. (galiciasuroeste.info)

A antiga escola de Randufe en rehabilitación polo Obradoiro de Emprego de TuiOnte, o Alcalde de Tui, Moisés Rodríguez Pérez, acompañado polo concelleiro de emprego, José Ángel Villaverde Rocha, xunto aos responsables do Obradoiro de Emprego “Tui Emprende 2012” visitaron o edificio da antiga Escola de Chans en Randufe que está sendo rehabilitada polos alumnos deste Obradoiro de Emprego coa finalidade de instalar neste lugar un “viveiro de empresas”.
Ao longo da visita o Alcalde de Tui comprobou as obras realizadas neste inmoble que ven de ser rehabilitado logo de moitos anos en completo abandono e que supón un importante fito para a parroquia de Randufe e para o Concello de Tui.  O rexedor congratulouse pola calidade da obra realizada felicitando aos responsables do Obradoiro por ter conquerido os obxectivos desta acción formativa, tanto a nivel profesional como de inserción laboral, pois ata catro alumnos lograron xa un posto de traballo. Comentou tamén que o destino deste inmoble é acoller un viveiro de empresas, con ata sete locais destinados a favorecer aos emprendedores locais ofrecendo un despacho onde iniciar a súa actividade empresarial. Pola súa banda, co concelleiro de empregou, informou que o Concello ven de solicitar un novo Obradoiro para completar a rehabilitación deste inmoble, tanto interior como exterior.
O alcalde informou que este Obradoiro de Emprego, concedido pola Consellería de Traballo e Benestar, tivo un orzamento total de 480.591,21 euros, aportando a devandita Consellería 282.130,56 euros e o Concello de Tui 208.460,65 euros. Este importante investimento expresa o compromiso do Concello de Tui pola formación e o emprego.
Este Obradoiro de Emprego, que está piques de rematar logo de seis meses de funcionamento, conta con 32 alumnos, cunha medida de idade de 34 anos e cunha antigüidade como demandantes de emprego superior a un ano. Ao longo deste período recibiron formación nas especialidades de “Auxiliar de albanelería – chacoteiro” once alumnos, en “Pintor – colocador de prefabricados lixeiros” dez alumnos e en “Instalación de elementos de carpintería” un total de once alumnos.
Paralelamente o alumnos recibiu formación educativa de tal forma que catro alumnos deste Obradoiro superaron as probas do título de graduado en ESO e outros catros aprobaron varios módulos e completaran o proceso no vindeiro mes de setembro.
Tamén resaltaron na presentación os responsables deste Obradoiro que ao longo deste período os alumnos recibiron formación para a búsqueda activa de emprego, enviando cada alumnos unha media de 80 curriculums vitae. Salientando que catro alumnos lograron un posto de traballo noutras tantas empresas ao longo deste período completando así a súa inserción laboral.
No decurso da visita foron comprobando as obras que os alumnos realizaron neste inmoble tanto en albanelería (desmontaxe  e retirada do tellado; demolición tabiques e retirada de escombro; reforzo de forxado existente con estructura metálica;  lavado interior e exterior da pedra; recheo de xuntas  morteiro de cemento e rexuntado de muros con morteiro hidrófugo; colocación de cornixas,  antepeitos e verteaguas; colocación  de pisos con plaquetas e soleiras de pedra; apertura de novos ocos; realización de arquetas de saneamento; colocación e remate da cuberta con tella e colocación  de  plaquetas e azulexado dos baños), carpintería (realización, ensamblado, axuste e encolado das distintas pezas que forman as cerchas da cuberta;  instalación de ferraxes de amarre na unión das pezas que forman as cerchas;  aplicación de produtos protectores; instalación en obra da estructura de madeira para  soporte  da  cuberta;  instalación de panel sándwich e instalación de teitos de madeira) e pintura (trasdosado das paredes; divisións interiores con tabiques cartón xeso  e colocación de lá de rocha; montaxe polestileno extruído en trasdosados; montaxe de teitos de cartón xeso hidrófugo e teitos desmontables; colocación de lá de rocha nos tabiques; lixado e pintado de trasdosados en teitos e tabiques e reparación das cornixas e dos panos exteriores).
Amais este persoal do Obradoiro realizou nunha primeira fase diversas obras e intervencións nas dependencias do propio Obradoiro no Centro de Formación, etc.

jueves, 21 de febrero de 2013

A Asociación de Veciños de Randufe convoca á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA correspondente ao ano 2013, 24 de Febreiro 2013 ás 11:00Hr, en primeira convocatoria e ás 12:00 Hr, en segunda; no Centro Cultural de Randufe.Asociación de Veciños de Randufe

NIF.:  G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n
36713 Tui
avderandufe@gmail.com

A Asociación de veciños de Randufe convoca a:

OS SEUS SOCIOS


            Dirixímonos a vostedes pola presente , para  comunicarlles que, ao abeiro do art. 8 dos Estatutos da Asociación, cómprenos convocalos á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA correspondente ao ano que andamos e que celebraremos o próximo día 24 de Febreiro 2013, domingo ; ás 11:00Hr, en primeira convocatoria e ás 12:00 Hr, en segunda; no Centro Cultural de Randufe.

A orde do día será a seguinte:

            1-Lectura e aprobación da ACTA anterior, se procede.
            2-Estado de contas ( Ingresos/Gastos no exercicio 2012)
            3-Actualización de Socios (Altas/Baixas).
            4-Memoria relativa ao exercicio do ano 2012
            5-Proxecto e presuposto para o ano en curso (2013)
            6-Renovación da Xunta Directiva dacordo co artigo 26 dos estatutos da Asociacion. Poderase presentar candidatura de Presidente, Secretario,Tesorero e Vocais con antelación o       desenvolvemento da Asemblea ou no mesmo día.
            7-Rogos e preguntas.

Remataremos esta convocatoria compartindo un momento todos xuntos, tomando un viño e “picando” algo.

            Ademais o remate celebraremos un pequeno sorteo entre os asistentes.

Esperamos contar coa súa presenza, e para que os acordos que adoptemos , sexan o máis acertados e democráticos posible, AGARDÁMOLAS/OS.Randufe 10 de Febreiro do 2013

Telmo Alfaya Pérez (Presidente)Visitanos en http://avderandufe.blogspot.com.es/ ou ponte en contacto avderandufe@gmail.com

viernes, 11 de mayo de 2012

REUNIÓN CO SR. EXCMO. ALCALDE NO DÍA 09 Maio 2012, PARA O SEGUIMENTO DAS PETICIÓNS FEITAS O 19 DE OUTUBRO DE 2011. (CANCELADA)


Este foi o documento, que pasamos por rexistro de entrada no Concello de Tui, e que íbamos a utilizar de soporte, para a nosa reunión co Excmo. Sr. Alcalde de Tui, na cita que tiñamos concertada hai tempo con él para as 19:30 hrs do día 9 de Maio de 2012. 
Unha vez presentados os membros da Asociación de Veciños de Randufe no Concello, a hora fixada para á cita, comunican-nos que o Alcalde non estaba. 
Procedimos entón, a deixar unha copia de éste documento, indicando que esperabamos unha chamada telefónica, para darnos unha nova cita e tratar os asuntos aquí descritos co Alcalde, tal e como él mesmo solicitou na anterior reunión.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÓN CO SR. EXCMO. ALCALDE NO DÍA 09 Maio 2012, PARA O SEGUIMENTO DAS PETICIÓNS FEITAS O 19 DE OUTUBRO DE 2011.
A/A Sr. Exmo. Alcalde de Tui Moises Rodríguez Pérez

 Esta nota ven a dar conta da reunión mantida con vostede no día 19-oct-2011, mediante a cal a nosa Asociación puxo directamente no seu coñecemento cales son as demandas e colaboración que pedimos ao Exmo. Concello de Tui, asi como manifestar as inquietudes deste grupo que representa a unha parte importante dos nosos veciños- Eliminaronse as realizadas e sumamos novas peticións (14-15-16-17-18-19)

Numeramos de seguido cales foron os asuntos que levamos a esta reunión:

 1_Colocación de marquesinas (Chans, Chagüen e Pousa do Bispo) nas paradas do IES San Paio.PENDENTES

2_Estado informe sobre as emisión da antena de telefonia sita en Quiringostas.PENDIENTE.

3_Vertidos ao rio (Mañiscas). Solucionar.PENDENTES._Solicitar proyecto del Aguas de Galicia.

4_Estado da Escola Vella de Randufe. Recuperación e posibles usos para este edificio.PROPOSTA :CENTRO SOCIAL, ESCOLA INFANTIL.


5_Acercar o PUNTO LIMPO os veciños mediante accións como recollidas planificadas.PENDENTES. Hai plan de reciclaxe.

6_Reparación de arquetas, puntos de agua + mantenemento de limpeza de canalons no recinto e palco de Chans.PENDENTES.


07_Incluir na saida da autovia “Randufe” xunto con Gondomar e Tui. PENDENTES

08_ Mellorar a seguridade escolar na zona do Cruceiro. Cruzase a carretera (rapazes do IES) nunha zona de pouca visibilidade e sen negún tipo de sinalización.PENDENTES
09_Acumulación de aguas pluviais que impiden a circulación libre no paso inferior da autovia na carretera A Guia- Valiñas.PENDENTES

10_Problemas de visibilidade na saida da Casa Cultura de Randufe na incorporacion a estrada Tui-Gondomar, provocada polo estacionamento de vehiculos e deposito de contenedores. Bolardos ?.PENDENTES.

11_Dar continuidade a acera que nos leva a Tui no tramo entre rotonda Pousa do Bispo e acceso a autovia Vigo-Portugal.PENDENTES


12_Recuperación e adecuación da zona dos Petroglifos catalogados e en estado de abandono.PENDENTES


13_Estado Proxecto e Obras do novo Centro de Saude e Escola Infantil.INFORMASE PERO SE CREE QUE HAI DEMASIADO OPTIMISMO POR PARTE DO ALCALDE.

14_Fijación de carteis baixo a Ponte da Pousa. Copiar de Valença soportes de anuncios.NOVA

15_Estado accesos da VAC Tui-A Garda.NOVA

16_Corte pinos do colexio. Informar.NOVA
17_ Resolución de Alcaldia , orde de execucion de maleza expediente 15/2011. Denunciada sociedad mercantil Pousa do Bispo_Conociendo que o Concello con fecha de saida 2 de abril de 2012 responde a Sociedade cunha reportaxe fotografica das parcelas ,e supuestamente habendo trancurridos 10 dias desde dita notificación proceda a execución subsidiaria do ordenado por persoal deste Concello correndo os gastos por parte do interesado.NOVA
            18_Maleza no acceso o Poligono desde Randufe . Toxos na carretera.NOVA

            19_ Poda de arbores no colexio de Randufe , as ramas invaden a vía publica e deterioran o cerramento perimetral.NOVA

 Dende esta Asociación, pideselle ademais, que se lle teña en conta para todas aquelas petición que se pidan para os nosos veciños. Pensamos que se debe contar cos movementos asociativos como interlocutores validos para a canalización de demandas de interese público que axuden a conseguir resultados que nos beneficien a todos. SEGUIMOS IGUAL QUE ANTES. RECENTE ACTUACIÓN NO CHAN DO CARRASCO (“ADECENTAMENTO”)


O Presidente

Telmo Alfaya Perez

martes, 20 de marzo de 2012

REUNIÓN CO SR. EXCMO. ALCALDE NO DÍA 1 FEB 2012, PARA O SEGUIMENTO DAS PETICIÓNS FEITAS O 19 DE OUTUBRO DE 2011. (as observacións en cor amarelo)

Folla 1 de 2

A/A Sr. Exmo. Alcalde de Tui Moises Rodríguez Pérez

Esta nota ven a dar conta da reunión mantida con vostede no día 19-oct-2011, mediante a cal a nosa Asociación puxo directamente no seu coñecemento cales son as demandas e axudas que pedimos ao Exmo. Concello de Tui, asi como manifestar as inquietudes deste grupo que representa a unha parte importante dos nosos veciños.

Numeramos de seguido cales foron os asuntos que levamos a esta reunión:

1_Colocación de marquesinas (Chans, Chagüen e Pousa do Bispo) nas paradas do IES San Paio.PENDENTES

2_Estado informe sobre as emisión da antena de telefonia sita en Quiringostas.

3_Vertidos ao rio (Mañiscas). Solucionar.PENDENTES

4_Estado da Escola Vella de Randufe. Recuperación e posibles usos para este edificio.PIDE QUE SE APORTEN IDEAS PARA O SEU USO

5_Execución de muro en Bornetas, con permuta de muro por terreo.PENDENTES

6_Acercar o PUNTO LIMPO os veciños mediante accións como recollidas planificadas.PENDENTES

7_Mellora do valado dos parque infantil de Chans e cancha “·madeira” nas instalacións deportivas Alvarez Durán.REALIZADO

8_Reparación de arquetas, puntos de agua + mantenemento de limpeza de canalons no recinto e palco de Chans.PENDENTES

9_Restablecer, se é posible, o acceso a parroquia de Areas dende o barrio de Arcos.REALIZADO

10_Incluir na saida da autovia “Randufe” xunto con Gondomar e Tui.PENDENTES

11_ Mellorar a seguridade escolar na zona do Cruceiro. Cruzase a carretera (rapazes do IES) nunha zona de pouca visibilidade e sen negún tipo de sinalización.PENDENTES

12_Acumulación de aguas pluviais que impiden a circulación libre no paso inferior da autovia na carretera A Guia- Valiñas.PENDENTES

13_Problemas de visibilidade na saida da Casa Cultura de Randufe na incorporacion a estrada Tui-Gondomar, provocada polo estacionamento de vehiculos e deposito de contenedores.PENDENTES

14_Dar continuidade a acera que nos leva a Tui no tramo entre rotonda Pousa do Bispo e acceso a autovia Vigo-Portugal.PENDENTES


Asociación de Veciños de Randufe

NIF DA ASOC.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n

36713 Tui

Folla 2 de 2

15_Perigo de derrube de muro + limpeza de fincas en Pociño. Mantemento de cunetas .REALIZADO

16_Recuperación e adecuación da zona dos Petroglifos catalogados e en estado de abandono.PENDENTES

17_Conservación do espazo “Alto do Coello” (Recollida de basura)REALIZADO

18_Mellora do espazo que se emprega como parking público detras do edificio da Area Panorámica.Pavimentación.REALIZADO

19_Estado Proxecto e Obras do novo Centro de Saude e Escola Infantil.INFORMASE PERO SE CREE QUE HAI DEMASIADO OPTIMISMO POR PARTE DO ALCALDE

Dende esta Asociación, pideselle ademais, que se lle teña en conta para todas aquelas petición que se pidan para os nosos veciños. Pensamos que se debe contar cos movementos asociativos como interlocutores validos para a canalización de demandas de interese público que axuden a conseguir resultados que nos beneficien a todos. PARECE SER QUE NON FUNCIONA, ACTUACIÓN EN CHANS, PALCO MUSICA...

Solicitamos ademais o seu compromiso de establecer un calendario de reunións con vostede donde poidamos ir transmitindo as nosas e demandas e inquietudes.REALIZADO 1 CADA 1,5 MESES

Esperamos que o Concello poida ir realizando accións encamiñadas a resolver as nosas demandas que serán revisadas na vindeira reunión ( ene-12)AS OBSERVACIÓNS SON RECOLLIDAS NA REUNIÓN DE SEGUIMENTO DDO DÍA DO DÍA 1 FEB-2012

O Presidente

Telmo Alfaya Perez

lunes, 19 de marzo de 2012

ACTA ASEMBLEA XERAL 2011


Asociación de Veciños de Randufe

NIF.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n

36713 Tui

avderandufe@gmail.com

ACTA ASEMBLEA XERAL 2011

Correspondente á Asemblea Xeral Anual Ordinaria, celebrada o día vinteseis de febreiro de dousmil once (26-feb-2011), no Centro Cultural de Randufe.

No lugar e data referidos no parágrafo anterior, sendo as 20h.30’, non habendo quórum (1/3 dos socios), a xunta directiva acorda pospoñer a Asamblea para a segunda convocatoria.

Cando son as nove horas e doce minutos (21h.12) o Sr. Presidente abre a sesión, dandolle a benvida ós asistentes e agradecendollela súa presencia. Son os asistentes a mesma reunión un número total de 42 .

O Sr. Presidente informa dos puntos que conten a orde do día desta convocatoria e que a saber son :

1-Lectura e aprobación da ACTA anterior, se procede.

2-Estado de contas ( Ingresos/Gastos no exercicio 2010)

3-Actualización de Socios (Altas/Baixas).

4-Memoria relativa ao exercicio do ano 2010

5-Proxecto e presuposto para o ano en curso (2011)

6-Rogos e preguntas.

O Sr Presidente dalle a palabra o Secretario para que faga a lectura do Acta Anterior para que sexa sometida a aprobación. Unha vez leida sometese a votación aprobandose por unanimidade dos asistentes.

O Sr Presidente dalle a palabra a Tesoureira para que informe do estado de contas refletindo os movementos do ano 2010 que se resume en : Ingresos 661,67 € e Gastos 448,9 € sendo o saldo actual da conta desta Asociación de 1834,92 €. Informase os asistentes que o cobro de recibos correspondentes o ano 2010 non estan incluidos neste saldo pois estanse a levar a cabo durante o ano 2011.Sometense as contas a aprobación e son aprobadas pola unanimidade dos asistentes.

O Sr Presidente dalle a palabra o Secretario para que informe das altas e baixas durante o ano 2011 que se resume en +24 altas e -8 baixas ( 4 voluntarias e 4 falecidos) sendo o o numero de socios desta Asociación a día 31.12.2010 é 221+24-8 = 235 Socios.

O Sr Presidente dalle a palabra o Vicepresidente para que expoña a Memoria relativa o exercicio do ano 2010. O Vicepresidente enumera as actuacións nas que participou esta directiva e o seu estado:

· Peticion o Concello de Marquesina para os rapaces do IES Sampaio na parada de Chans. Pendente de resolver.

· Peticion o Concello de mellora da seguridade na zona de Cruceiro na parada do bus do IES Sampaio.Pendente de resolver.

· Ampliacion da marquesina na zona de Pousa do Bispo e posible tralado da sua ubicación actual a beirarua a altura do paso de cebra. Pendente de resolver.

· Limpeza de maleza en diferentes puntos da parroquia en balados e beiraruas. Resoltos os solicitados.

· Rehabilitacion da Vella Escola de Randufe. Informa os asistentes que o Concello dispon xa dun proxecto pero que non se fará público de momento. Conseguese que se retiren as ventas rotas e se tapie con tablons de madeira. Pideselle o Sr Alcalde que nos informe sobre unha subvención que foi destinada para a sua rehabilitación por un importe de 40.000 € aprox. Non se recibe contestación por parte do Sr Alcalde.

· Solicitase asfaltado para diferentes carreteras da Parroquia. Resolto.

· Peticions o Concello ( inclisive participacións en plenos municipais) de restablecemento do alumeado público nas zonas que continuan pendentes despois de os roubos de cabelado. O Concello informa que esta rematando os ultimos tramos pero a alta demanda fai que non poida atender todo a un tempo.

· Seguimento das obras da Via de Alta Capacidade Tui-A Guarda o seu paso pola parroquia de Randufe sendo sensibleas a posibilidade que se elemine o acceso desde Arcos o Poligono Industria de Areas. Informannos dende o Concello que o acceso manterase.

· Rehabilitación Parque infantil do Chan do Carrasco, equipamentos e cerramentos. Rehabilitase o seu piso quedando o resto pendente.

· Notificacion o Concello do estado do Cruceiro que se atopa nas inmediacións da Casa Cultural por perigo de derrube.Informasenos dende o Concello que esta pendente de valoración de Patrimonio para a actuación correspondente.

· Diferentes intervencións nos plenos municipais demandando asuntos como a falta de alumeado publico advertindo das consecuencias que derivan desta situación como son a falta de seguridade. Se informa dende o Concello que estan en vias de execución.

· Envianse peticion e solicitanse reunións co Sr Alcalde para o trato dos asuntos que se reclaman e que entre eles se citan :

Accesos a rede WIFI na casa cultural ( de uso restinxido a equipos habilitados).

Recuperacion dos Petrogligos.

Verquido de auga na estrada Tui – Gondomar a altura do Quilometro 1 aprox.

· Organización da Fogueira de San Xoan.

· Para rematar informase o Sr Alcalde non nos recibe, despois da aparición nos medios da noticia da subvencion da Escola Vella de Randufe e a pregunta de súa falta de atención a esta Asociacion consultada nun pleno en rogos e preguntas contesta que a Asociación pode dirixirse o pedaneo da Parroquia.

· Actualización das nosas tareas no blog que ten habilitado na web a nosa Asociación avderandufe.com.

O Sr Vicepresidente dalle a palabra o vocal Javier Alvarez para que nos amose o funcionamento do noso blog proxetando nunha pantalla para que se poidan ver a súas partes.

O Sr Presidente dalle a palabra o Secretario para que informe do presuposto e obxectivos que se pretenden para o ano 2011.

· O presuposto resumese en:

· Gastos Asemblea 100 €

· Mantemento do dominio na web 30 €

· Placas a personas maiores na Guia 130 €

· Gastos fotocopias e material oficina 30 €

· Gastos Fogueira San Xoan 600 € ( coste do seguro DRC supón o 50%)

· Total estimado 890 €

· Os proxectos para 2011 resumense en:

· Recuperación de petroglifos.

· Curso de acceso a internet

· Elaboración de un Mapa de Randufe ( unha vista aerea)

· Concurso Fotografico

· Fogueira San Xoan

· Tratamento de peticións dos socios.

A directiva invita expresamente a todolos socios que se animen a participar e implicarse nas tareas propostas.

Fora da orde do día e dada a situación económica actual se pregunta a Asemblea sobre a necesidade de seguir a cobrar os recibos anuais mentras a Asociación dispoña de fondos, sometese a votación e aprobase por mayoria continuar aplicando os cobros previstos de 5 € anuais. Proponse durante o debate a posibilidade de facer unha festa do socio.

Rematados os 5 primeros puntos do orde do día o Sr Presidente abre o turno para o tempo de rogos e preguntas que se resumen a continuación:

· Un socio expresa a sua opinión polo estado actual dos Petroglifos , indicando que a recuperacion deberia ir acompañado dun plan de conservación e protección ou en caso contrario opina que mellor non tocar. Un membro da directiva informalle do que se esta a facer en outros lugares con este asunto.

· Un socio propón que na festa da Fogueira os socios teñan un trato preferencial. Outro socio pregunta se estamos finaciando a Fogueira coa venta de rifas. Se ira valorando este asunto.

· Outro socio opina que non lle gustou o trato que nos deu o Sr Alcalde cando no pleno a pregunta dun membro desta directica a pregunta de que por non recibia a esta Asociacion respondeu que na parroquia tiñamos un pedaneo para tratar os asuntos con el e invitanos a formular unha protesta mais enérxica. Os membros da rirectiva recoñecen esta apreciación.

· Un socio pregunta se sabemos a cantidade que o Concello destinou a rehabilitación da Escola Vella, se lle comenta que o temos publicado no blog e que ronda os 40.000 €. Se informa que lle pedimos unha explicación por escrito pero que a día de hoxe non temos resposta. Outro socio que he membro da corporación municipal informa que o seu grupo se informou e que foi unha subvencion invertida en gastos persoal invitamolo a que se hai algún documento publico que se poida facilitar que o achege a esta Asociación. Faise un recordo da historia da Escola Vella de Randufe. Un socio di que o importante e que entre todos tratemos de buscarlle un uso. Se di que desde a Asociación se poden propoñer usos con fins sociais.

· Outro socio pide que no parque de Chans se valle porque dada a sua proximidade a estrada pode sair algun neno e poñerse en perigo.

O Presidente dirixese os asistentes levantando a sesión cando son as 22:00 horas e invitandoos a un viño no anexo a sala da Asemblea.

O Presidente O Secretario

Telmo Alfaya Perez F. Javier Oliveira Barros

lunes, 5 de marzo de 2012

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA da Asociación de Veciños de Randufe, o día 17 de Marzo 2012Asociación de Veciños de Randufe

NIF.: G36338549

Casa Cultural de Randufe s/n

36713 Tui

avderandufe@gmail.com

A Asociación de veciños de Randufe convoca a os seus socios á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA correspondente ao ano que andamos e que celebraremos o próximo día 17 de Marzo 2012, sábado; ás 20:30Hr, en primeira convocatoria e ás 21:00 Hr, en segunda; no Centro Cultural de Randufe.

A orde do día será a seguinte:

1-Lectura e aprobación da ACTA anterior, se procede.

2-Estado de contas ( Ingresos/Gastos no exercicio 2011)

3-Actualización de Socios (Altas/Baixas).

4-Memoria relativa ao exercicio do ano 2011

5-Proxecto e presuposto para o ano en curso (2012)

6-Rogos e preguntas.

Remataremos esta convocatoria compartindo un momento todos xuntos, tomando un viño e “picando” algo.

Ademais o remate celebraremos un pequeno sorteo entre os asistentes.

Esperamos contar coa súa presenza, e para que os acordos que adoptemos , sexan o máis acertados e democráticos posible, AGARDÁMOLAS/OS.

Randufe de Febreiro do 2012

Telmo Alfaya Pérez (Presidente)

Visitanos en avderandufe.com ou ponte en contacto avderandufe@gmail.com