viernes, 20 de septiembre de 2013

Acta da Reunión da Asociación de Veciños de Randufe e Concello de Tui, sobre temas pendentes de solución na parroquia.Recentemente, mantívose unha reunión entre a Asociación de Veciños de Randufe e Concello de Tui, para a actualizacion de temas pendentes de solución na parrroquia. Acta da reunión, 


A/A do Sr. Alcalde de Tui, D. Moises Rodriguez Pérez
Asunto: Reunión Av de Randufe
Despois da última reunión mantida no Concello o pasado 23 de novembro de 2012 para revisar o estado das actuacións pendentes na parroquia de Randufe, recordamosmediante esta solicitude cales son. Ademais, incluimos outras que desde esa data foron incluidas .

Asuntos pendentes de resolver:

_ Colocación de Marquesinas nos puntos Chans, Chagüen e Pousa do Bispo
nos puntos de recollida do BUS do IES Sampaio.

Segùn informa a concelleira Olga Montes, os propietarios dos posibles sitios de ubicación das marquesinas non dan a súa autorización, so viron a posibilidade de realizar nos puntos de recollida actuales, pídese que miren outras ubicacións posibles que permitan resolver esta demanda, sempre que estén avaladas polos informes técnicos precisos.

_ Resolver os vertidos contaminantes nas Mañiscas.

Obra de Aguas de Galicia (Depende da Xunta), hay aprobados 620.000 e para a execución, neste punto irá unha estación de bombeo. Esta pendente a licitación do proxecto e descoñcen o prazo de execución. Se lles pide que remitan escrito a Augas de Galicia co fin de obter a información pendente e urxir a necesidade dunha obra polas consecuencias que están a provocar os vertidos.

_ Estado da Vella Escola de Randufe, fase en que se atopa a rehabilitación,
apertura e uso definitivo.

Informan que xa está en marcha a terceira fase cun presuposto aproximado de 400.000 € , no mes de outubro dara comenzo un novo obradoiro de emprego con 22 alumnos e 6 profesionales. Estiman que a obra estará rematada para
abril-2014.

En canto o seu uso séguese a manter o de Viveiro de empresas, comunican que organismos coma a Camara de Comercio de Tui xa mostrou o seu interés. Por outra banda se lles recorda que esta Asociación , que representa a mais de
200 socios, quere participar de tódalas actuacións e eventos que teñan que ver coa Parroquia de Randufe, pretendendo ser parte activa nos procesos de
decisión.


_ Acercar o Punto Limpo os veciños con recollidas planificadas.

Non hai avances es este sentido, o concelleiro Manuel Vazquez non ve, a priori, posible a proposta da Asociación dun Plan de Recollida que faga que 1 vez cada 3 ou 6 meses, o camión do Concello leve a cabo unha recollida de estos materiais voluminosos nos puntos donde actuamente se deixa a basura diaria. Arguementa que o numero de parroquias que ten Tui e moi alto para poñer en marcha este servicio,ademais dos recursos que serían precisos para levalo a cabo. Pide colaboración á Asociación de veciños de Randufe, para campañas de concienciación para que este tipo de residuos non acaben en lugares impropios.

_ Petición para incluir o toponimo Randufe na saida da autovia xunto con
Gondomar e Tui.

Neste apartado, se lles recorda simplemente que teñan presente esta demanda
cando se efectúe a siguinte re-cartelización nos paneis da Autovia. Informan que xa enviaron petición a FOMENTO.

_ Mellorar a seguridade na parada que ten o BUS do IES Sampaio na volta
a casa na zona do Cruceiro. Os rapaces quedan na marxe dereita dirección
Gondomar e cruzan a rua nunha zona sin a sinalización oportuna.

A Asociación insiste qiue a perigosidade de esta zona é elevada pola falta de visibilidade, reclamamos que sigan a informar de esta situacion a Xunta Galicia alertando de posibles consecuencias.

_ Resolución do problema de acumulación de pluviais no tunel na rua da
Guia as Valiñas (caixa de cerillas).

Nos informan que o dia 22 de Agosto de 2013. empezan na zona a remodelación dun muro existente e aproveitando esta actuación, farán unha valoración de este problema coa finalidade de buscar unha solución.

_ Recuperación do patrimonio cultural “ os Petroglifos “.
Séguese a insistir dende a Asociación sobre este asunto. Se lles pide que en colaboración coa Comunidade de Montes de Randufe non deixen este asunto olvidado.


_ Estado acessos a parroquia dende a VAC Tui-A Garda. Mellora do acceso
de Randufe o Pol. Ind. Areas (estado do vial). Estado de accesos e servicios a
veciños de Randufe da VAC.

A concelleira Olga Montes pensa que o estado actual permite o acceso. Se lle
pide que faga unha valoración actualizada, pois os membros de esta Asociación non teñen a mesma percepción do estado do lugar. Farán unha valoración do estado actual e se procede verán a disponibilidade de medios da
Mancomunidade para levar a cabo unha mellora no lugar (Limpeza e nivelamento do firme)

_ Solución o problema de visibilidade na semirotonda que a saida da
Casa Cultural pon en dificultades os vehiculos que se incorporan a estrada
Tui- Gondomar.

A colocación dun espello mellorou a visibilidade para os usuarios que de incorporan a estrada, pero seguimos a insistir que esta ha de ser unha medida provisional e que a zona esixe unha actuación mayor que resolva o problema definitivamente mediante construcción dunha rotonda, tal e como estaba inicialmente proxectado. Demanda que tamén está a ser levada a cabo por
unha comunidade de propietarios da Urbanización Pousa do Bispo.

_ Posibilidade de dar continuidade as beirarrúas no tramo que vai dende a
entrada Pousa do Bispo á entrada da autovía Portugal-Vigo.

Seguimos a reclamar, pero, pese a existencia dun proxecto redactado de beirarrúas, xa se nos informa que non vai ser posible esta actuación. Se lles pide que canto menos o firme que fai a función de acera, esté nas condicións que permitan o paso de peons de forma cómoda

_ Limpeza e adecentamento das beirarruas e viales de Randufe (problemas
coa vexetación que invade o paso de peons e vehículos).

Grazas a Carreira Popular da Guia, as máquinas van a empezar a levar a cabo
esta tarefa. Se lles recorda que non limiten as actuacións ó recorrido da Carreira e actúen en todas aquelas zonas que sexa preciso; ou emitan e fagan cumprir os bandos que obrigan os propietarios a manter limpas as súas lindes segundo indican as leis.

_ Último informe de revisión de estado de fontes da Parroquia ( datas das
ultimas análises.)

A Concelleira Olga Montes entrega a Asociación o listado das fontes revisadas
no 2013.


_ Emprego no Concello. Procedemento (aclaracións de dudas).

Informan que as prazas son anunciadas en radio e prensa (medios de maior Difusión, tal como recolle a lei para os empregos públicos), o proceso de elección dos demantantes e levado a cabo por un Tribinal nomeado polo Sr. Alcalde , a composición deste tribunal dependerá das prazas ( tipo) que se oferten en cada momento.

_ Informar sobre o estado da Escola Infantil e Centro de Saude de Tui.

Informan que a obra está rematada, que o día 02/09 intalaranse os equipamentos, nos dias 12 ou 13/09 farase unha xornada de portas abertas. Actualmente toda-las prazas están cubertas quedando fora 12 nenos de 1-2 anos, 18 de 2-3 anos e habendo dúas vacantes para 0-1. A fórmula de xestión escollida, dependerá dun Consorcio da Xunta de Galicia.

_ Petición de que se teñan en conta os movementos asociativos da
Parroquia para aquelas actuacións que por parte do Concello vaian destinadas
a mellora dos servizos e calidade de vida dos nosos veciños.

Recórdaselles unha vez mais este asunto


Randufe a 20-ago-2013
Telmo Alfaya Perez
Presidente Asociación de veciños de Randufe

Asistentes a reunión do 20-ago-2013 20:30 
Centro Cultural Randufe
Asociación de Veciños de Randufe e Concello

Telmo Alfaya Perez-Presidente AV Randufe
Olga Montes-Concelleira
Javier Alvarez Rivadulla.-Vocal AV Randufe
Manuel Vazquez-Concelleiro
Andres Urseira Gonzalez-Vicepresidente AV Randufe
J.Angel Villaverde-Concelleiro
F.Javier Oliveira Barros-Secretario AV Randufe*******************************************************************************************************************************

A nova nos medios PUBLICADA nos medios:


INFOMINHO.COM


http://www.infominho.com/index.php/id/54/objeto/18956/claves/REUNI%C3%93N%20DA%20ASOCIACI%C3%93N%20DE%20VECI%C3%91OS%20DE%20RANDUFE%20E%20CONCELLO%20DE%20TUI-SOBRE%20TEMAS%20PENDENTES%20DE%20SOLUCI%C3%93N%20NA%20PARROQUIA

TUI RUEGOS Y PREGUNTAS

http://ruegosypreguntasatui.blogspot.com.es/2013/09/reunion-da-asociacion-de-vecinos-de.htmlNo hay comentarios:

Publicar un comentario