viernes, 28 de mayo de 2010

Acta Asamblea da Asociacion de Vecinos de Randufe 2010

“Asociación de Veciños
de
R A N D U F E”.
NIF.: G36338549.
Centro Cultural de Randufe, s/n.
36713 - T U I

Tui, 20 de Febreiro de 2010

ACTA ASAMBLEA XERAL 2010


Correspondente á asamblea xeral anual ordinaria, celebrada o día vinte de febreiro de dousmil dez (20-02-2010), no Centro Cultural de Randufe.

No lugar e data referidos no parágrafo anterior, sendo as 20h.30’, non habendo quórum (1/3 dos socios), a xunta directiva acorda pospoñer a asamblea para a segunda convocatoria.

Cando son as nove horas e dez minutos (21h.10) o Sr. Presidente abre a sesión, dandolle a benvida ós asistentes e agradecendollela súa presencia. Son os asistentes a mesma reunión un número total de XX.De seguido, o Sr Vicepresidente, toma a palabra para dirixirse os asistentes e comenzar a súa exposición falando dos obxetivos que ten esta Asociación e que están recollidos nos seus Estatutos, de seguido presenta ,nomeandoos, os membros que forman parte da Xunta Directiva e da comenzo a Asamblea Xeral Ordinaria seguindo o proposto na orde do día que conta cos seguintes puntos :

1º Lectura e aprobación da Acta anterior, se procede
2º Estado de contas( Ingresos/Gastos no exercicio 2009 )
3º Actualización de socios (Altas/Baixas).
4º Memoria relativa ao exercicio do ano 2009
5º Proxecto e presuposto para o ano en curso (2010)
6º Rogos e preguntas


Punto 1 - O Secretario da lectura a Acta anterior , unha vez rematada o Vicepresidente dirixese aos asistentes paras consultar se hai algunha obxeción, non habendo nada que obxetar procedese a súa aprobación por unanimidade.

Punto 2 - Lectura por parte da Tesoureira dos Gastos/Ingresos correspondentes ao 2009 así como o estado de contas actual. Non habendo ningunha obxeción danse por aprobadas.

Punto 3 - Estado de altas/baixas de socios, non habendo baixas no ano 2009 e 63 novas altas que fan que a Asociación conte con un total de 221 socios. Informase ademais que a aposta da asociación e seguir crecendo no seu número de socios.

Punto 4 - Memoria relativa ao exercicio do 2009 mencionando as diferentes tarefas que ocupararon a Xunta Directiva:

-Informase cunha das primeiras cousas que se fixeron foi dar traslado da sede social de Casa Social d’As Bornetas, s/n. ao Centro Cultural de Randufe por ser este un edificio referente dentro da Parroquia e que ademais reune o aforo necesario para o desenvolvemento das Asambleas dado o número de socios cos que actualmente conta esta Asociación.
-Tamen se comentan todas as xestión realizadas perante o Concello daquelas necesidades que ten a Parroquia segundo manifestan os seus asociados e a saber son.

a) Preocupación por parte dalguns vecinos polo estado no que se atopan algunhas tapas dos sumidoiros ( tapadas polo asfalto) que impiden o seu funcionamento en caso de sobrecarga no sistema. Lembrase o que lle pasou a un veciño do Montiño.
b) Preguntase polo estado no que se topa a Antiga Escola, para saber se o Concello ten previsto o seu uso ou cesión algun organismo para a súa rehabilitación, o Vicepresidente informa que o Concello esta traballando en algun proxecto , pero que actualmente non pode dar información ate que este completado.
c) Reclamamos unha marquesina para a parada que o autobús que leva os rapaces ao Instituto ten no Chan do Carrasco, o Concello informou que neste lugar xa fixo unha marquesina, pero informaselle que esta es so de uso para os nenos do CEIP. Tamen se lle pide unha para os nenos que van o CEIP de Randufe e collen o autobus na Pousa do Bispo xa que ha instalada alí non da abrigo a cantidade de nenos que collen o autobus.
d) Se solicitan pasos de peons para a zona da Pousa do Bispo e para a zona da antiga carniceria, o primeiro usado polos nenos que van coller o autobus a parada da Pousa do Bispo e proceden da zona da A Guia e outro para os rapaces que a volta do Intituto o autobus deixaos na marxe dereita da rúa e cruzan para voltar as súas casas nas zonas de A Guía , Arcos, Cruceiro. Foi xa feito o primeiro pero o segundo está pendente , a zona na que se pide parece que non reune as condicións para levar a cabo esta demanda.A estrada e de Fomento.
e) Pidimos se e posible, a súa colaboración para que demande perante Fomento a posibilidade de colocar beiraruas no tramos que vai , ao marxe dereito, dende a entrada da Pousa do Bispo a entrada da autovía para Vigo, de forma que has personas que vaian a Tui a pe, poidan dispoñer dun espazo seguro nesa zona.
f) Se pide que se controle o vertedoiro que temos detrás do colexio, pois a parte do seu impacto non axuda a concienciar aos rapaces da escola da importancia da recollida do lixo e o seu tratamento, e ademais esta unha zona de acceso os Muiños do Tripes unha senda natural posta en valor nos últimos tempos.
g) Informe sobre o estado das aguas que na parroquia verten diferentes fontes, sendo especialmente sensible a que temos no Chan do Carrasco , donde on nenos despois de xogar consumen con frecuencia. Se informa que non se declaran potables salvo que esten cloradas si seria importante ter coñecemento ao menos se hai controis periodicos.
h) Envio de personal do Concello a ver o “rebosadoiro” do deposito de aguas que cando este ten a súa capacidade completa verte ao exterior , e baixa por un camiño que da acceso a fincas privadas e deteriorao. Non sabemos se houbo algunha intervención pero ultimamente este problema non está a suceder.
i) Se trata a falta de alcantarillado nangunhas vivendas que hai nas Mañisquas que finalmente se resolverá por parte do Concello e contará ademais cunha axuda económica da Comunidade de Montes de Randufe.

Punto 5 -Proxecto e presuposto para o ano 2010.
O primeiro asunto a tratar e a finaciación da Asociación, informase cos seus asociados viñan pagando unha cuota de 5 € o ano pero que no 2009 esta non foi pasada pois a Xunta Directiva non exerceo a totalidade do exercicio e ademais a Asociación dispoña de fondos que facian viable ese exercicio.
Sometese a consulta cos presentes se se manten no futuro esa couta simbólica e aprobase por unanimidade.
Como tarefas de partida para o 2010 teñense:
-Intentar que na saida da autovia de Vigo-Portugal, na súa saída na Pousa do Bispo inclua ademais de Gondomar o toponimo de Randufe, como na anterior figura por exemplo Guillarei.
-Estar pendentes da contrucción do vial de Tui a Guarda, contando coa colaboración do Concello a hora de dispoñer de información para evitar solucións de deficiencias a posteriori.
-Recuperar a zona dos Petroglifos, que hoxe se atopa en mal estado e ver as posibilidades que ofrecen determinadas subvencións para recuperación en mantemento de zonas de interese xeral.(Plan PRODER).
-Colaboración con outras asociación para compartir experiencias e aprendizaxes.
-Estudar ofertas que fan organización comercias da nosa zona que poidan repercutir en descuentos para os nosos socios (FEBAM).
-Traballar no noso blog enchendo daquelas cousas que poidan ter interese xeral e poñan en valor a nosa parroquia ( fotos, historias...)
-Intentar cos nosos socios axuden o noso crecimento asociativo invitando novos veciños a sumarse a esta Asociación.

Punto 6– Rogos e preguntas.
a) Un presente informa de necesidades que hai na carretera da Guarda tales como Marquesina e paso de peóns na zona do Haley. Se recolle nota para tratar.
b) Outro fala dos problemas que teñen na Avda Portugal, os sumidoiros non teñen a capacidade de absorver o total de agua cando hai choivas intensas. Se recolle nota para tratar.
c) Outro informa da finca que hai fronte o edificio Ramallosa que precisa de ser debrozada, di que o Concello xa eliminou parte da maleza que invadia a rúa pero que se non se resolve a limpeza da finca será un problema recurrente. Se recolle nota para tratar.
d) Outro dice que e preciso darse unha volta pola parroquia para ver as necesidades que hai de “bachear” algunhas carreteras. Se recolle nota para tratar.Se lle di que esperamos a que o concello asfalte os tramos pendentes e despois faremos a súa revisión.
e) Outro falanos da necesidade de poñer carteis que nomeen os diferentes barrios da parroquia. Se recolle nota para tratar.
f) Un socio dirixese a Xunta Directiva animandoos a continuar coa súa labor. Agradeceselle desde a Xunta Directiva .
g) Un socio queixase da falta de sinalización en alguns puntos da parroquia (cruces). Se recolle nota para tratar.
h) Outro comenta, en relación o tema dos vertodoiros que poida haber na parroquia da necesidade de educar as persoas para que eviten este mal uso.

Rematado o espazo de rogos e preguntas o Vicepresindente informa que a continuacion o membro da Directica Fco Javier Ribadulla fará unha breve exposición sobre o BLOG que esta asociación ten a disposición de todos na rede INTERNET e poder compartir con todos este espazo de divulgación , inquietudes e peticións. O BLOG e proxectado na pantalla de cine que ten Xuntanza para que todos poidan ver o seu funcionamento.

Unha vez rematado esta exposición o Vicepresidente agradece a tódolos asistentes a súa presenza sendo as 22:00 Hr. e levanta a sesión . E tal como estaba posto na convocatoria invitaos a un pequeño ágape preparado para ter un momento de lecer tras a Asamblea.


A s i n a d o,
Presidente.- D. Telmo Alfaya Perez
Secretario. D. Fco Javier Oliveira Barros

No hay comentarios:

Publicar un comentario