viernes, 11 de mayo de 2012

REUNIÓN CO SR. EXCMO. ALCALDE NO DÍA 09 Maio 2012, PARA O SEGUIMENTO DAS PETICIÓNS FEITAS O 19 DE OUTUBRO DE 2011. (CANCELADA)


Este foi o documento, que pasamos por rexistro de entrada no Concello de Tui, e que íbamos a utilizar de soporte, para a nosa reunión co Excmo. Sr. Alcalde de Tui, na cita que tiñamos concertada hai tempo con él para as 19:30 hrs do día 9 de Maio de 2012. 
Unha vez presentados os membros da Asociación de Veciños de Randufe no Concello, a hora fixada para á cita, comunican-nos que o Alcalde non estaba. 
Procedimos entón, a deixar unha copia de éste documento, indicando que esperabamos unha chamada telefónica, para darnos unha nova cita e tratar os asuntos aquí descritos co Alcalde, tal e como él mesmo solicitou na anterior reunión.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNIÓN CO SR. EXCMO. ALCALDE NO DÍA 09 Maio 2012, PARA O SEGUIMENTO DAS PETICIÓNS FEITAS O 19 DE OUTUBRO DE 2011.
A/A Sr. Exmo. Alcalde de Tui Moises Rodríguez Pérez

 Esta nota ven a dar conta da reunión mantida con vostede no día 19-oct-2011, mediante a cal a nosa Asociación puxo directamente no seu coñecemento cales son as demandas e colaboración que pedimos ao Exmo. Concello de Tui, asi como manifestar as inquietudes deste grupo que representa a unha parte importante dos nosos veciños- Eliminaronse as realizadas e sumamos novas peticións (14-15-16-17-18-19)

Numeramos de seguido cales foron os asuntos que levamos a esta reunión:

 1_Colocación de marquesinas (Chans, Chagüen e Pousa do Bispo) nas paradas do IES San Paio.PENDENTES

2_Estado informe sobre as emisión da antena de telefonia sita en Quiringostas.PENDIENTE.

3_Vertidos ao rio (Mañiscas). Solucionar.PENDENTES._Solicitar proyecto del Aguas de Galicia.

4_Estado da Escola Vella de Randufe. Recuperación e posibles usos para este edificio.PROPOSTA :CENTRO SOCIAL, ESCOLA INFANTIL.


5_Acercar o PUNTO LIMPO os veciños mediante accións como recollidas planificadas.PENDENTES. Hai plan de reciclaxe.

6_Reparación de arquetas, puntos de agua + mantenemento de limpeza de canalons no recinto e palco de Chans.PENDENTES.


07_Incluir na saida da autovia “Randufe” xunto con Gondomar e Tui. PENDENTES

08_ Mellorar a seguridade escolar na zona do Cruceiro. Cruzase a carretera (rapazes do IES) nunha zona de pouca visibilidade e sen negún tipo de sinalización.PENDENTES
09_Acumulación de aguas pluviais que impiden a circulación libre no paso inferior da autovia na carretera A Guia- Valiñas.PENDENTES

10_Problemas de visibilidade na saida da Casa Cultura de Randufe na incorporacion a estrada Tui-Gondomar, provocada polo estacionamento de vehiculos e deposito de contenedores. Bolardos ?.PENDENTES.

11_Dar continuidade a acera que nos leva a Tui no tramo entre rotonda Pousa do Bispo e acceso a autovia Vigo-Portugal.PENDENTES


12_Recuperación e adecuación da zona dos Petroglifos catalogados e en estado de abandono.PENDENTES


13_Estado Proxecto e Obras do novo Centro de Saude e Escola Infantil.INFORMASE PERO SE CREE QUE HAI DEMASIADO OPTIMISMO POR PARTE DO ALCALDE.

14_Fijación de carteis baixo a Ponte da Pousa. Copiar de Valença soportes de anuncios.NOVA

15_Estado accesos da VAC Tui-A Garda.NOVA

16_Corte pinos do colexio. Informar.NOVA
17_ Resolución de Alcaldia , orde de execucion de maleza expediente 15/2011. Denunciada sociedad mercantil Pousa do Bispo_Conociendo que o Concello con fecha de saida 2 de abril de 2012 responde a Sociedade cunha reportaxe fotografica das parcelas ,e supuestamente habendo trancurridos 10 dias desde dita notificación proceda a execución subsidiaria do ordenado por persoal deste Concello correndo os gastos por parte do interesado.NOVA
            18_Maleza no acceso o Poligono desde Randufe . Toxos na carretera.NOVA

            19_ Poda de arbores no colexio de Randufe , as ramas invaden a vía publica e deterioran o cerramento perimetral.NOVA

 Dende esta Asociación, pideselle ademais, que se lle teña en conta para todas aquelas petición que se pidan para os nosos veciños. Pensamos que se debe contar cos movementos asociativos como interlocutores validos para a canalización de demandas de interese público que axuden a conseguir resultados que nos beneficien a todos. SEGUIMOS IGUAL QUE ANTES. RECENTE ACTUACIÓN NO CHAN DO CARRASCO (“ADECENTAMENTO”)


O Presidente

Telmo Alfaya Perez

No hay comentarios:

Publicar un comentario